Limity dla kas fiskalnych w 2013 i 2014

2012-12-16 10:39

Autor: Mirosław Dzikowski

Minister Finansów zrealizował swoje zapowiedzi z drugiej połowy 2012 i wydał nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień przy stosowaniu kas rejestrujących¹. Od 1 stycznia 2013r. ten akt normatywny będzie regulował kwestie związane z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych za pomocą kas fiskalnych zarówno na rok 2013, jak też na 2014.

Najistotniejszą zmianą zaproponowaną przez prawodawcę jest obniżenie obrotów, przekroczenie których obliguje podatnika do stosowania kas fiskalnych. Wartość obrotu została obniżona z 40.000 zł na 20.000 zł i tyczy podmiotów kontynuujących sprzedaż² w całym roku podatkowym 2012. Ta grupa przedsiębiorców ma czas na instalację kas fiskalnych do 1 marca 2013r. Oczywiście pod warunkiem, że ów obowiązek nie powstał wcześniej.

Podobnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego 2012 taki limit mają ustalony na kwotę 20.000 zł. Na kolejne dwa lata został on utrzymany na tym samym poziomie. Jednakże pojawiła się mała, aczkolwiek znacząca zmiana. Od 1 stycznia 2013r. limit ten będzie ustalany proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności sprzedaży w kolejnych dwóch latach podatkowych, a więc inaczej niż miało to miejsce do 31.12.2012r.

Ustalając limit proporcjonalnie należy pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze licząc limit dzielimy graniczną kwotę obrotu - 20.000 zł - przez ilości dni roku podatkowego. Tak wyliczoną wartość mnożymy przez ilość dni jak pozostała do końca roku podatkowego. Kwota ta stanowi granicę, po przekroczeniu której podatnik jest zobowiązany do instalacji kas rejestrujących. Taki sposób wyliczania wartości granicznej jest wynikiem linii orzeczniczej sądów administracyjnych jaka ukształtowała się w latach poprzednich.

Druga istotna kwestia zawarta jest w przepisie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, gdzie mówi się, że 20.000 zł w proporcji do okresu sprzedaży jest wartością przewidywaną. Wnioskowanie z przeciwieństwa wskazuje jednoznacznie, że skoro podatnik przewiduje, że wartość sprzedaży przekroczy określony rozporządzeniem limit, moim zdaniem, nie można zastosować wobec niego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania kas fiskalnych. Skutek jest taki, że kasa rejestrująca musi być ufiskalniona przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

Inaczej jest z tymi podmiotami, które przewidują, że ich sprzedaż w roku 2013, czy w 2014 nie przekroczy w proporcji kwoty ustalonej rozporządzeniem. Bez znaczenia jest w tym momencie rozminięcie się przewidywań podatnika z rzeczywistością. W tym przypadku zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przedsiębiorca przekroczył określony limit obrotów ze sprzedaży. Powyższe można zilustrować przykładem. Kwota obrotu obliczona proporcjonalnie zostaje osiągnięta w kwietniu 2013r. Kolejne dwa miesiące po zakończeniu kwietnia, to maj i czerwiec założonego roku. Wynika z tego, że 1 lipca 2013r. jest ostatecznym terminem instalacji kas fiskalnych. Oczywiście nikt nie zabrania ewidencjonowania sprzedaży przed ustaloną datą, ale ta kwestia pozostaje w gestii podatnika.

Należy pamiętać, że wszelkie rozważania tyczące nowych regulacji winny być oparte o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zamieszczone w jej art. 111, a więc akcie normatywnym wyższego rzędu, który był podstawą wydania rozporządzenia. Chciałbym przywołać brzmienie niektórych z nich. Otóż z ustępu 3b wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Dlatego również ta grupa podmiotów powinna wziąć pod uwagę okoliczność, że kwota obrotu zwolnionego z ewidencjonowania została obniżona do 20.000 zł.

Trzeba również wspomnieć, że ustawodawca przewidział rekompensatę za instalację kas rejestrujących w postaci odliczenia od podatku kwot wydatkowanych na zakup tych urządzeń, ale wyłącznie zainstalowanych terminowo. Kwotę tę ograniczono do 90% ceny wydatkowanej na jej zakup (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ta regulacja tyczy podatników czynnych. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT mają prawo wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zwrot kwot wydatkowanych za zakup urządzeń rejestrujących.

Powyżej odniosłem się do najważniejszych, moim zdaniem, zmian jakie nastąpiły w wyniku wydania rozporządzenia i będą obowiązywać od 1 stycznia 2012r. Pozostałe modyfikacje obejmują znacznie mniejszy krąg adresatów, co nie oznacza, że są mniej ważne. Ze szczególną uwagą powinny odnieść się do przepisów rozporządzenia podmioty prowadzące szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11), bowiem na nich prawodawca również nałożył obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kas rejestrujących.

Na zakończenie chciałbym wskazać, że pozytywną kwestią jaka wypływa z nowo wydanego rozporządzenia jest okoliczność, że bardzo prawdopodobnym jest, iż następna nowelizacja przepisów odnoszących się do kas fiskalnych będzie tyczyła najwcześniej roku podatkowego 2015.


¹ Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 r. poz. 1382)

² W dalszej części opracowania jako sprzedaż będę rozmiał dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych

Wróć